Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden (pdf)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 


Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De ondernemer: FEST Amsterdam B.V. (hierna te noemen: FEST), die als verkoper/opdrachtnemer met de afnemer een overeenkomst aangaat of aan wil gaan;
 • De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met FEST een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
 • De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer dan wel het verrichten van afgesproken diensten;
 • Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
 • Custom made: producten, die volgens specificaties van de afnemer worden vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer;
 • Expressvoorraad: producten, die FEST op voorraad heeft en geprefabriceerd zijn;
 • Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6: 230g lid 1e BW, zoals bijvoorbeeld een bestelling via de webshop;
 • Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van FEST, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld op beurzen;
 • Monteren/plaatsen: het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;
 • Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FEST.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van de afnemer, exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de door FEST tot stand gebrachte of aangeboden producten dan wel het verrichten van de afgesproken diensten. 


Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. De aanbieding of prijsopgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

3.2 FEST is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, zoals vervoerders/resellers. Alle rechten en aanspraken, zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FEST worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van de door FEST ingeschakelde derden.

Artikel 4 De overeenkomst
(voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 14)


De aanbetaling

4.1 FEST mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het minimum percentage voor aanbetaling 25%. 

4.2 Prijsverhogingen o.a. als gevolg van gewijzigde prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2. FEST zal de zakelijke afnemer van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

4.3 Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar vóór levering, geldt (behoudens het bepaalde in artikel 5.2):

 • Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend;
 • Andere prijsverhogingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend; 
 • Andere prijsverhogingen na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen worden doorberekend als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, waarbij de consument geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst. FEST vermeldt tijdig richting de consument waarom een prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

4.4 Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijvoorbeeld opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.


Eigendomsvoorbehoud

4.5 FEST blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

4.6 FEST mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.


Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

4.7 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag FEST voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting, voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.


Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

4.8 FEST hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. FEST hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, gevolgschade e.d. niet te vergoeden. 


Artikel 5 Levering

5.1 FEST vermeldt een vermoedelijke levertijd. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

5.2 Indien de vermoedelijke levertermijn niet wordt gehaald is de afnemer verplicht FEST nog een mogelijkheid te geven tot levering. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd doch maximaal een maand. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend. 

5.3 Bij overschrijding van de extra termijn mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen. 

5.4 Bij overschrijding van de extra levertijd is FEST bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. 

Bij een overeenkomst met een consument moet FEST bij overschrijding van de extra levertijd onverwijld alle van de consument ontvangen betalingen restitueren, tenzij partijen nadere (lever)afspraken maken. 

5.5 Indien FEST gegevens van de afnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door FEST zijn ontvangen.

5.6 Levering aan de afnemer vindt plaats op de wijze zoals door FEST tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van de afnemer komen (bijvoorbeeld afwezigheid van afnemer of zijn vertegenwoordiger ten tijde van aflevering) dan wordt de levertermijn verlengd. Het risico van de geleverde producten gaat op de afnemer over op het moment van levering.

5.7 Indien de afnemer een levering weigert, kan FEST de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen, tenzij het geleverde product ondeugdelijk is. Daarnaast heeft FEST in het geval van weigering het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen. 

5.8 -

5.9 De afnemer informeert FEST over bijzondere omstandigheden, die bijvoorbeeld het gebruik van een verhuislift noodzakelijk maken. De afnemer draagt de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen, zoals verhuislift of glaszetter. Ook als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening. 

5.10 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken. Als een product niet door het trapgat/raam/deur kan komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening en risico van de afnemer.

5.11 Als de uitvoering van de op-/aflevering wordt vertraagd door omstandigheden als in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade (waaronder extra bezorg- c.q. transport- c.q. opslagkosten) die FEST daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

5.12 De afnemer kan FEST niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met ARBO-voorschriften.


Artikel 6 De opslag van producten

6.1 Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden afgenomen en er geen sprake is van een ondeugdelijke levering, zal FEST binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Artikel 5.11 is alsdan van toepassing.

 1. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard mag FEST:
 2. nakoming van de overeenkomst vorderen en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten (zoals o.a. aangegeven in artikel 5.11 en 6.1) berekenen;
 3. de producten met berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden. 

Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b nog niet door de afnemer zijn afgenomen mag FEST de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 9. Naast annuleringskosten mag FEST ook de opslagkosten (op basis van het formaat van het meubel, afgerond per volle kalendermaand) berekenen.

6.3 Als de producten door de afnemer zijn betaald zal FEST de producten maximaal drie maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten.

6.4 Neemt de afnemer na verloop van drie maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag FEST, naast de in artikel 9 genoemde annuleringsvergoeding in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten berekenen. 

6.5 De afnemer kan ook uitdrukkelijk een langere opslagtermijn met FEST afspreken; de hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de afnemer.

6.6 Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt in geval van consumentenkoop door de verzekering van het opslagbedrijf gedekt. 


Artikel 7 Het vervoer, de beschadiging bij aflevering en het klachtrecht/klachtplicht

7.1 Het vervoer van de producten binnen Nederland is in principe bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is overeengekomen. 

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door (medewerkers van) FEST veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FEST. Dit moet tijdig en schriftelijk gebeuren (met vermelding van ordernummer/factuurnummer, naam- en adresgegevens en eventueel voorzien van beeldmateriaal) bij voorkeur via service@festamsterdam.nl en anders naar het postadres wat vermeld staat op de factuur. 

7.3 Als bij aflevering beschadigingen aan het geleverde of aan afnemers eigendommen worden vastgesteld dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. De afnemer dient zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen twee werkdagen aan FEST te melden. Als binnen veertien dagen na af/oplevering geen melding van overige (niet zichtbare) beschadigingen door FEST is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door FEST is veroorzaakt aan afnemers eigendommen. 

7.4 Als de afnemer zelf het vervoer regelt dan moet hij na levering maar vóór het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

7.5 Bij schade stelt de afnemer FEST dan wel de door FEST ingeschakelde servicedienst in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren. Ook verleent de afnemer medewerking aan aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde of vervanging door of namens FEST conform het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden. De zakelijke afnemer kan vervanging niet vorderen indien de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen. Bij een consument hoeft herstel of vervanging van de afgeleverde zaak niet plaats te vinden indien herstel of vervanging onmogelijk is of van FEST niet gevergd kan worden.

7.6 Consumentenklachten, die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk -uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking- schriftelijk aan FEST gemeld.

7.7 Het afgeleverde product wordt geacht te beantwoorden aan de overeenkomst en derhalve geacht niet gebrekkig te zijn vanwege normale gebruiksverschijnselen in de volgende gevallen:

 • een verschil in harder of zachter zitcomfort tussen intensief en minder intensief gebruikte delen van zit- en rugkussens;
 • verschil in zitcomfort van o.a. hoekdelen, longchairs en beweegbare zitgedeelten ten opzichte van normale zitgedeelten door onvermijdelijke constructieverschillen;
 • plooivorming in alle gestoffeerde meubelen, ongeacht de bekledingssoort;
 • losgescheurde of losgeraakte kussens, die vast aan het meubel zijn gestikt of met ritsen zijn bevestigd en waaraan getrokken is of waaraan is getild;
 • stoffering die voorzien is van strepen of patronen, wat nooit 100% recht zal zijn;
 • bekleding met een wisselende poolrichting, waardoor schaduwwerking (“schijnvlekken” of “shading”) veelal onvermijdelijk is;
 • de stoffeerrichting van de gekozen stof wat kleurnuances veroorzaakt, bijvoorbeeld bij een hoekelement;
 • de gekozen bekleding, wat pluisvorming (“pilling”) gaat vertonen bijvoorbeeld door wrijving van een kledingstuk en/of fleeceplaid;
 • de gekozen bekleding, die katoen of linnen bevat of geheel daaruit bestaat, welke stoffen als karakteristieke eigenschappen hebben het kreuken, pletten, verkleuring en/of krimpgevoeligheid;
 • kleurverschil van meubelen in dezelfde bekleding of afwerking, waarbij deze geproduceerd worden door verschillende fabrikanten of op verschillende momenten zijn besteld alsmede in geval van nabestelling van een eerder aangeschaft identiek meubel;
 • het gekozen leder, wat een doorgeschuurd ledersoort kan zijn, die na verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik op bepaalde plaatsen een vorm van “patine” vertonen dan wel leder met littekenweefsel, huidplooien of kleurverschillen/verkleuring, wat tot de eigenschappen behoort van het materiaal;
 • inwerking van o.a. (lichaams)vocht, waardoor gekleurde kleding af heeft gegeven op alle lichtgekleurde bekledingen van zowel stof, micro-vezel, kunstleder of leder; 
 • het “werken” van hout, hetgeen inherent is aan het materiaal;
 • meubels die gemaakt zijn van oud hout of een uitgesproken rustiek karakter hebben. De noesten zijn niet gestopt en de golving is niet uit het hout gehaald. Ook kunnen sterke kleurafwijkingen optreden in de verschillende delen van het meubel;
 • verkleuring van meubelbekleding onder invloed van warmte en/of zonlicht.
 • model- en kleurafwijkingen bij geheel of gedeeltelijk massief houten meubelen, omdat zij ambachtelijk kunnen zijn vervaardigd. Gedeeltelijk massief houten meubelen zijn samengesteld uit massief houten- en gefineerde delen waardoor kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Onder invloed van warmte en luchtvochtigheid kunnen de meubelen gaan “werken”. Het trekken en scheuren van het hout is deel van het karakter van het product. 
 • zit- en rugkussens voorzien van dons en/of vlokkenvulling dienen bij voorkeur dagelijks te worden opgeschud. 
 • aan kussens die vast aan het meubel zijn gestikt of met ritsen zijn bevestigd kan niet worden getrokken of getild.

7.8 Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de afnemer zijn rechten op dit gebied kan verliezen. 


Artikel 8 De betaling

8.1 FEST is te allen tijde gerechtigd gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

8.2 De algemene betalingsconditie is betaling vóór aflevering (contant, pinbetaling of overschrijving). Afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van FEST. 

8.3 Indien op rekening wordt geleverd dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien dagen na ontvangst te geschieden zonder dat de afnemer recht heeft op korting of verrekening.  

8.4 Als de afnemer niet tijdig en volledig betaalt is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Toch zendt FEST na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de afnemer op zijn verzuim wijst. 

FEST geeft hem de kans alsnog binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.

8.5 Na deze nadere termijn mag FEST zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten”. 

8.6 FEST mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van veertien dagen ex artikel 8.4 nog steeds niet is betaald. 

De rente mag worden berekend vanaf de in artikel 8.3 genoemde termijn totdat alles is betaald. Bij een zakelijke afnemer mag FEST wettelijke handelsrente berekenen na de in artikel 8.3 genoemde termijn.


Opschorten betalingsverplichting

8.7 De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. FEST mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koopsom moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen. 


Artikel 9 De wijziging of annulering

9.1 Na bevestiging van de bestelling (custom made product) door FEST kan de afnemer de bestelling binnen vijf werkdagen na besteldatum kosteloos annuleren. Daarna kan de afnemer deze slechts met toestemming van FEST wijzigen of annuleren. Indien FEST al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken dan is FEST gerechtigd deze aan de afnemer in rekening te brengen.


Het volgende systeem heeft daarbij te gelden:

 • Annulering binnen de aangegeven levertijd, zonder aanmelding van levering door FEST: 25% van het totale orderbedrag;
 • Annulering na aanmelding van levering door FEST: 50% van het totale orderbedrag;
 • Annulering na levering: 50% van het totale orderbedrag vermeerderd met de kosten van levering en ophalen van de producten. 

9.2 De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als FEST kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 

9.3 Een annulering geschiedt schriftelijk. 

9.4 De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst met betrekking tot de producten uit Express voorraad geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 14 voor deze verkoopmethode is vastgelegd.


Artikel 10 Opschortings- en ontbindingsmogelijkheid

10.1 Naast hetgeen is bepaald in artikel 11 (overmacht) en in artikel 14 (herroepingsrecht) is FEST bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 • indien de afnemer in verzuim is of FEST goede grond heeft te vrezen dat de afnemer niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 • indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FEST kan worden gevergd.

10.2 In de gevallen genoemd onder 10.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar en zal FEST niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn. 


Artikel 11 Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

11.1 Ingeval FEST ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten totdat de overmachtstoestand is geëindigd. 

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De afnemer is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen. 

11.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop FEST geen invloed kan uitoefenen, en waardoor FEST niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.


Artikel 12 Conformiteit en garantie

12.1 De door FEST te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan en is er tijdig gereclameerd door de afnemer ex artikel 7, dan heeft FEST de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel na ontbinding de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren of prijsvermindering toe te kennen. De verstrekte garantie wordt, wanneer niet aannemelijk kan worden gemaakt dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, gegeven volgens het volgende systeem:

 • Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, inclusief de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van FEST;
 • Één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, inclusief de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van FEST;
 • Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging inclusief de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van FEST.

12.2 Bij gebruik van het product buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar. 

12.3 Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd worden de verzendkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres. 

12.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor reclamatie, afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn of als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

12.5 Afnemer moet volgens de wet zijn schade zoveel als mogelijk voorkomen en beperken.

12.6 Bij verkoop van een showroommodel of sample-sales gelden geen garantievoorwaarden; afnemer aanvaardt het product uitdrukkelijk in de staat waarin het zich bij aankoop bevindt.  

12.7 Geen garantie wordt gegeven op de situaties zoals omschreven in artikel 7, glas/glazen meubelen, hoogglans meubelen, gebruik pootjes/wieltjes/dopjes onder het product op de vloer van de afnemer, batterijen en normale slijtage.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 FEST is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 

 • door ondeskundig/ongewoon gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is (waaronder het schuiven van meubelen in plaats van tillen waardoor verbindingen van het meubel kunnen verzwakken, kunnen loslaten of zelfs afbreken);
 • doordat FEST is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • door derden die op verzoek of met toestemming van de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
 • door materialen of diensten, die op verzoek of met toestemming van de afnemer door derden worden geleverd dan wel door de afnemer aan het geleverde worden bevestigd dan wel waarmee het geleverde wordt behandeld (buiten de overeenkomst om);
 • door misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

13.2 De bescherming van de vloeren is de verantwoordelijkheid van de afnemer. De afnemer dient vooraf de onderzijde van het meubel, meer speciaal de pootjes/wieltjes/dopjes, op juiste bevestiging en geschiktheid voor de vloer te controleren. De afnemer dient het loopvlak en bevestigingspunten van gemonteerde wieltjes regelmatig te controleren en indien nodig te vervangen of vast te draaien.

13.3 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van FEST toch wil dat FEST bepaalde werkzaamheden verricht, diensten uitvoert dan wel producten aanpast/behandelt, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade. 

13.4 Alleen directe en aan FEST toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van een consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.5 Voor zover FEST aansprakelijk is voor vergoeding van schade, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de betreffende (deel)levering betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste drie maanden.  In alle gevallen geldt dat het schadebedrag te allen tijde beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van FEST in het voorkomend geval aan FEST zal uitkeren.

13.6 De afnemer vrijwaart FEST voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de afnemer toerekenbaar is. 

13.7 Genoemde beperkingen in de artikelen 13.1 en 13.4 tot en met 13.6 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FEST of zijn (leidinggevende) ondergeschikten. Er kan sprake zijn van productaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW. 

Artikel 14 Overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten

De overeenkomst

14.1 Als de consument het aanbod uit de webshop van FEST langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FEST langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd kan de consument de overeenkomst ontbinden.

14.2 Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FEST passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal FEST daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

14.3 FEST mag- als de wet dit toestaat- onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag FEST gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

14.4 FEST zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst de volgende informatie meesturen:

 1. het emailadres van FEST waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 5. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.


Herroepingsrecht producten uit Express voorraad 

14.5 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product uit de Express voorraad gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor producten die door de consument zelf wordt samengesteld (custom made) c.q. zijn gepersonificeerd (zie artikel 14.22). FEST mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.

14.6 De in artikel 14.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het voorraadproduct is ontvangen door of namens de consument, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product uit voorraad door of namens de consument is ontvangen. FEST mag- als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd- een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/het laatste onderdeel door of namens de consument is ontvangen.


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.

14.7 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

14.8 Als de consument verder gaat dan omschreven in artikel 14.7, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

14.9 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als FEST hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

14.10 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan FEST.

14.11 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) FEST. 

Dit hoeft niet als FEST heeft aangeboden het product zelf te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

14.12 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door FEST verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

14.13 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

14.14 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand en bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14.15 Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.

14.16 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:

 1. FEST de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
 2. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

14.17 Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.


Verplichtingen FEST bij herroeping

14.18 Als FEST herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging. 

14.19 FEST vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van herroeping. FEST mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, behalve als FEST het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. Bij gedeeltelijke retournering zal gedeeltelijke betaling plaatsvinden. 

14.20 FEST gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

14.21 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FEST de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Uitsluiting herroepingsrecht

14.22 FEST sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:

 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra FEST de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is gebroken.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. 

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom

15.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door FEST aan de afnemer ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij FEST, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

15.2 Indien en voor zover FEST producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de afnemer, zoals door de afnemer aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de afnemer ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De afnemer vrijwaart FEST voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door FEST in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.


Artikel 16 Nederlands recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.2 In geval van geschillen is bij uitsluiting de rechter te Amsterdam relatief bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 17 Overige bepalingen

17.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien FEST gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.