Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Download

Herroepingsrecht producten uit Express voorraad 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product uit de Express voorraad gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor producten die door de consument zelf wordt samengesteld (custom made) c.q. zijn gepersonifieerd. FEST mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat het voorraadproduct is ontvangen door of namens de consument, of:

- Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product uit voorraad door of namens de consument is ontvangen. FEST mag- als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd- een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.

- Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/het laatste onderdeel door of namens de consument is ontvangen.


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

- Als de consument verder gaat dan omschreven, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

- De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als FEST hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan FEST.

Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) FEST. 

Dit hoeft niet als FEST heeft aangeboden het product zelf te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

- De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door FEST verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

- Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

- De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand en bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

- Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.

- De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:

- FEST de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of

- De consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.


Verplichtingen FEST bij herroeping

- Als FEST herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging. 

- FEST vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van herroeping. FEST mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, behalve als FEST het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. Bij gedeeltelijke retournering zal gedeeltelijke betaling plaatsvinden. 

- FEST gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

- Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FEST de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, moet je ons (FEST Amsterdam B.V.; Generaal Vetterstraat 76-H, 1059 BW Amsterdam, Nederland; Tel. +31 (0)20 261 51 60; e-mail: service@festamsterdam.com) door middel van een verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van je besluit deze overeenkomst te ontbinden. Hiervoor kan het bijgevoegde formulier voor herroeping worden gebruikt, dat echter niet verplicht is.